Wedkantoren.nl

Reclamebeleid

Sinds 1 april 2021 gelden er aanvullende eisen voor kansspelreclame naast de regels die al gelden op grond van de Wet op de kansspelen. Hieronder staan enkele eisen zoals gesteld door de KSA aan gelicenseerde kansspelaanbieders:

Reclameregels voor kansspelaanbieders

  • Kansspelaanbieders mogen geen gebruik maken van persoonsgegevens die ze verwerkt hebben in het kader van deelname van deze personen aan een ander kansspel, zoals bedoeld in de Wet op de kansspelen.
  • Kansspelaanbieders mogen in hun reclame geen gebruik maken van actieve beroepssporters of teams van beroepssporters. Een uitzondering hierop vormt sponsoring.  Beroepssporters (of teams) mogen wel gesponsord worden.
  • Kansspelaanbieders mogen geen reclame uitzenden voor kansspelen tussen 6.00 en 19.00 uur op tv.
  • Kansspelaanbieders mogen geen reclame maken in games of op websites of applicaties waar games worden aangeboden.
  • Kansspelaanbieders mogen in reclame geen gebruik van rolmodellen als deze:
    • Jonger zijn dan 25 jaar
    • Een substantieel bereik hebben onder minderjarigen of jongvolwassenen